2016 Premier 230 Solaris RF

2016 Premier 230 Solaris RF
2015 Yamaha 115hp 4-S EFI

(No trailer)